Blog detail

Rezultate anticipate
Rezultate anticipate
By geburah In Rezultate Posted 26 august 2014 0 Comments

Rezultatele anticipate sunt descrise în corelație cu activitățile proiectului și sunt corelate cu indicatorii de rezultat și de obiectiv propuși.

 • 2 workshopuri;
 • 2 întâlniri cu agenții economici;
 • 1 studiu cu privire la definirea programelor de studii în Ingineria Mediului,în vederea unei mai bune corelari cu nevoile pieței muncii;
 • Selecția  studenților din grupul țintă
 • Realizarea unuichestionar, aplicareasa și prelucrarea datelor (minim 20 de chestionare completate); 1 raport de analiză a rezultatelor chestionarelor;
 • 1 studiu cu privire la dezvoltarea și implementarea CNCIS, la nivel de instituție de învățământ;
 • 1 analiză cu privire la metodele moderne de instruire la locul de muncă,avându-seîn vedere experiența relevantă la nivel naționalși european;
 • 2 workshopuri pentru promovarea conceptului de internship printre partenerii economici și sociali ai S si P1 cu, unnumăr de 10 participanțiagențieconomici, 30studenți licențăși minim 10 studenți la nivel master;
 • 1 analiză cu privire la conținutul programelor de studii universitare de licențăși master existente pe plan naționalși european și la congruența acestora cu cerințele CNCIS și a mediului socioeconomic;
 • 1 analizăcu privire la modalitățiși necesități de validare și certificare a învățăriianterioare corespunzătoareînvățământului superior pe baza programelor postuniversitare de studii de formare și dezvoltare profesională continuă/conversie profesionalăîn domeniulIngineriei Mediului;
 • 5 programe de studii universitare de licențăși masterat în domeniul Ingineriei Mediului dezvoltate, îmbunătățiteși adaptate;
 • 1 program de licență modificat/implementat;
 • 1 dosar de vizită ARACIS pentru programul Ingineria Dezvoltarii Rurale Durabile;
 • 1 program de studii postuniversitare adaptat;
 • 1 program de conversie profesională adaptat;
 • 1 curriculă universitarăîn domeniului fundamental de studii Ingineria Mediului dezvoltată, modernizatăși adaptatăîn concordanță cu standardele europene și corelate cu acele competențe necesare studențilorși masteranzilor corespunzătoarecerințelor actuale ale piețeiforței de muncă;
 • 1 analiză a necesitățiloreducaționale;
 • 1 specificație tehnică pentru proiectarea de cursuri interactive;
 • 2 cursuri interactive complexe specifice domeniului de licențăși master în Ingineria Mediului;
 • 1 raport privind testarea cursurilor interactive complexe;
 • 1 raport cu privire la utilizarea cursurilor interactive;
 • 1 analizăprivind sistemul de tutoriat la nivel naționalși internațional;
 • 1 sesiune de informare a studenților din anii superiori despre acest sistem de tutoriat;
 • 1 material de prezentare a sistemului de tutoriat;
 • 1 sesiune de informare a studenților din anii inferiori despre acest sistem de tutoriat;
 • 1 procedură de organizare a sistemului de tutoriat;
 • 1 bază de date cu tutorii cuprinșiîn sistem;
 • 1 raport cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de tutoriat;
 • 9 mobilități la nivelul profesorilor;
 • 1 specificațiefuncțională a platformei interactive;
 • 1 platforma interactivă;
 • 1 ghid de utilizare a platformei interactive;
 • 1 procedură de lucru privind identitatea vizuală;
 • 1 semn grafic personalizat (logo);
 • 1 conferință de lansare organizată
 • 50 persoane informate despre scopul proiectului și sursele de finanțare;
 • 1 site web operațional al proiectului, cu cel puțin 1000 de accesări pe durata derulării proiectului; pagina web up-datata permanent cu informatii despre proiect.

Users on page

Now online: 1
Overall: 11108